Zyrtare, Ministria: Në 8 muaj ndërtuam 3.1 km autostradë dhe 3.6 km rrugë

275

Ministria e Infrastrukturës raportoi se periudhës janar-gusht ndërtoi 6 kilometra rrugë me fonde të brendshme nga të cilat 3,1 kilometra ishin të kategorisë A, autostradë me katër korsi me gjerësi 25 metra, ndërsa 3 kilometra i përkasin kategorive të tjera B dhe C me dy korsi. Ndërtimi i tre kilometrave autostrade ka kushtuar rreth 2.5 miliardë lekë ose rreth 20 milionë euro, ndërsa pjesa tjetër prej rreth 700 milionë lekësh është investuar në rreth 3 kilometra rrugë të kategorive B dhe C.
Ndërtim rruge tip A2 me katër korsi (2×2):
Në këtë kategori përfshihen rrugë me katër korsi dhe gjerësi 20-25 m. Ministria e infrastrukturës raportoi se ka ndërtuar 280 metra (0,28 KM) autostradë gjatë 8-mujorit 2018 të cilat kanë kushtuar 443,7 milionë lekë (3,4 milione euro).
Burimet zyrtare raportuan se plani në këtë kategori rruge deri në fund të 8 mujorit është realizuar 50 për qind pasi ishin planifikuar për tu ndërtuar 520 metra rrugë (0.52 KM) me një fond të planifikuar prej rreth 1 miliardë lekësh.
-Ndërtim By pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë“ nga Loti 8 deri në Lotin 11,
-Ndërtim rruga Kukës-Morine Loti2 (dy viadukte) dublimi
-Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti1, (V.Arti të mëdha) dublimi”.
-Ndërtim rruga Kukës-Morine Loti2 (dy viadukte) dublimi (shtese punimesh)
-Plotësim, rakordim, masa mbrojtëse dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukës-Morinë.
-Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane – Milot dhe Kukës – Morinë.

Ndërtim rruge tip A2’ 2×2 me trotuare dhe ndriçim:
Realizimi i shpenzimeve të këtij grup produktit është 2,168,762,000 lekё (22.8% ndaj planit vjetor Grupi i produktit “Ndërtim Rruge” ) ose 57.5 % ndaj planifikimit për këtë tip rruge) dhe nё sasi janë realizuar 2.69 km ose 75.6 % të planit për këtë tip rruge.
Nё kёtё produkt janë përfshirë kryesisht tip rruge me katër korsi dhe gjerësi qё varion nga 24-25 m, me disa objekte të rëndësishëm që janë në proces si:
– Ndërtim Unaza e Re e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës.
– Ndërtim rruga Unaza e re Tiranës (segmenti Komuna e Parisit – rruga e re Tiranë – Elbasan).
– Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapizë+ shtesë punimesh
– Ndërtim Unaza e Re e Tiranës, segmenti Komuna e Parisit – Shk Teknologjike pjesa e mbetur km 0.00-0.640.
– Plotësimi dhe përfundimi i objektit – Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit – Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640+ shtesë punimesh.
– Ndërtim nyja lidhëse e rrugës Milot-Lezhë, Rrëshen, Thumanë.
– Ndërtim i unazës së Jashtme Tiranë pjesa verilindore (seg Kth Saukut-Bregu i lumit) Loti 1+ shetsë punimesh, Loti 2, Loti 3+ shtesë punimesh.
– Ndërtim rruga By Pass Perëndimor Shkodër, Loti 1 + shtesë punimesh, Loti 2.
Nga tё dhënat “Raporti i realizimit tё produkteve dhe i shpenzimeve faktike tё programit sipas produkteve” rezulton se:

Grupi i produktit “Ndërtim Rruge” me fonde të brendshme i shprehur nё sasi (km) për 8 mujorin e vitit 2018 ёshtё realizuar ndaj planit vjetor përkatësisht 38.1 % (ose 6.77 km) dhe i shpenzimeve faktike për këtë produkt 33.8 % ose 3,210,334,000 lekë.
Produktet e shprehur në terma sasiorë (km) sipas tipeve tё ndёrtimit tё rrugёve (tip A2 me katёr korsi, A2’ 2×2 me trotuare dhe ndriçim, B1’ me dy korsi, C2 dhe me dy korsi), janё planifikuar për 8 mujorin e vitit 2018 konkretisht sipas tabelës se mëposhtme:
/Monitor

Realizimi i investimeve në rrugë me fonde te brendshme Janar-gusht 2018
PLANIFIKUAR Realizuar ne %
A2- 0.52 km 0.28 km 53.80%
A- 0.44 km ose 0% me standardin e ri 0.0 km 0%
A2’- 3.56 km 2.69 km 75.60%
B1’- 10.34 km 2.56 km 24.80%
C2- 2.29 km 1.24 km 54.10%
C2’– 0.64km 0.00 km 0%