Skandal/ Rama porosit makinën e re të luksit 649 milionë lekë me paratë e taksapaguesve

1481

Një makinë e re superluksoze dhe përtej çdo imagjinate është porositur nga Rama me 9 Janar të këtij viti. Makina është porositur tek miku i tij Papuli dhe do t’u kushtojë xhepave të shqiptarëve 649 milionë lekë. Shuma e shpenzuar për blerjen e këtij automjeti kalon të gjitha caqet e një Kryeministri që abuzon hapur dhe vjedh shqiptarët për luksin e tij personal. Kjo është shenja më e qartë se ku shkojnë paratë që shqiptarët paguajnë me taksat e tyre. Për blerjen e makinës së re, kryeministri akordoi 649 milionë lekë, për “Vitin e Skënderbeut!
Mos u çuditni, por kështu ka ndodhur. Qeveria shqiptare, me firmë dhe vulë të kryeministrit, ka bërë dy shpenzime financiare nga buxheti i shtetit, me vlerë totale 124 milionë lekë të reja. Shpenzimin e parë e ka bërë dhe e ka shpallur zyrtarisht, vetëm 2 ditë para Vitit të Ri, konkretisht në datën 29 dhjetor 2017, për blerjen e një autoveture të re luksoze, kryer nëpërmjet Gardës së Republikës, me vlerë totale 64.902.000 lekë të reja (me TVSH). Ndërsa shpenzimin e dytë, qeveria e ka miratuar në mbledhjen e datës 9 janar 2018 dhe e ka shpallur në datën 12 janar, lidhur me fondin finanaciar, që do të përdoret për aktivitetet e “Vitit të Skënderbeut”, vlera e të cilit është 60 milionë lekë të reja, ose 4.9 milionë lekë të reja më pak se vetura e re që është blerë nga kryeministri, 2 ditë para Vitit të Ri 2018, me të cilin do të udhëtoj gjatë “Vitit të Skënderbeut”. Më poshtë, po publikojmë përmbajtjen e këtyre vendimeve përkatëse dhe faksimilet shkresore zyrtare të tyre.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data: 19.12.2017
Për: Loti I: “Blerje autoveturë për Gardën e Republikës”, Operatorin ekonomik “CLASSIC” shpk, me adrese: Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, rruga dytësore godina nr. 8, Kashar Tiranë.
Loti II: “Blerje Foristradë për Gardën e Republikës”, Operatorin ekonomik “HYUNDAI AUTO ALBANIA” shpk, me adrese Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, godinë 4 kate, Kashar Tiranë.
Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Blerje Automjete për Gardën e Republikës me fond limit 62,277,988 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. ndarë në dy lote si më poshtë:
Loti I: “Blerje Autoveturë për Gardën e Republikës” me fond limit 59,278,513 (pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH.
Loti II: “Blerje Foristradë për Gardën e Republikës” me fond limit 2,999,475 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike20.11.2017 nr.46
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:
Për Lotin I: “Blerje Autoveturë për Gardën e Republikës” me fond limit 59,278,513 (pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH.

“CLASSIC” shpk me NIPT J91909004J me ofertë ekonomike 54,085,000 (pesëdhjetë e katër milion e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
“HYUNDAI AUTO ALBANIA” shpk me NIPT K62420006T, me ofertë ekonomike 58,406,000 (pesëdhjetë e tetë milion e katërqind e gjashtë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
“MERR TAXI” shpk me NIPT L12422008S me ofertë ekonomike 57,212,360 (pesëdhjetë e shtatë milion e dyqind e e dymbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë, vlera pa TVSH.
“PORSCHE ALBANIA” shpk me NIPT K51914014P, me ofertë ekonomike 58,145,000 (pesëdhjetë e tetë milion e njëqind e dyzetë e pesë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
Për Lotin II: “Blerje Foristradë për Gardën e Republikës” me fond limit 2,999,475 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
“HYUNDAI AUTO ALBANIA” shpk me NIPT K62420006T, me ofertë ekonomike 2,728,000 (dy milion e shtatëqind e njëzetë e tetë mijë) lekë, vlera pa TVSH.
“PORSCHE ALBANIA” shpk me NIPT K51914014P, pa ofertë ofertë ekonomike.
Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Për Lotin I: “Blerje Autoveturë për Gardën e Republikës” me fond limit 59,278,513 (pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH.
“MERR TAXI” SHPK me nr. NIPTI L12422008S me ofertë ekonomike 57,212,360 (pesëdhjetë e shtatë milion e dyqind e e dymbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë, vlera pa TVSH.

Nuk plotëson pikën 2 të pikës 2.2 (Kapacitetit ekonomik dhe financiar), tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, pasi rezulton se nuk plotëson vlerën mesatare të xhiros vjetore për vitet 2015- 2016.
Nuk plotëson pikën 1 të pikës 2.3 (Kapacitetit teknik), tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme.
Nuk plotëson pikën 5 të pikës 2.3 (Kapacitetit teknik), tek Kriteret e veçanta për Kualifikim të Shtojcës 8 të DT, pasi dokumenti i paraqitur i emërtuar “attachment dimennsions pictures” i mallit i paraqitur nga ky operator ekonomik nuk pasqyron të dhënat teknike të mallit të kërkuara në shtojcën 10 të DST .
Nuk rezulton të ketë paraqitur ofertë teknike, ku të deklarojë mallin me të cilën oferton dhe të dhënat teknike të tij.
Për Lotin II: “Blerje Foristradë për Gardën e Republikës” me fond limit 2,999,475 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
“PORSCHE ALBANIA” SHPK me nr. NIPT K51914014P, pa ofertë ekonomike.
Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:
Për Lotin I: “Blerje Autoveturë për Gardën e Republikës” me fond limit 59,278,513 (pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH.

Operatorin ekonomik “CLASSIC” shpk me numër NIPTI J91909004J dhe adrese:Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, rruga dytësore godina nr. 8, Kashar Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 54,085,000 (pesëdhjetë e katër milion e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Për Lotin II: “Blerje Foristradë për Gardën e Republikës” me fond limit 2,999,475 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
Operatorin ekonomik “HYUNDAI AUTO ALBANIA” shpk me nr. NIPT K62420006T, dhe adrese Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, godinë 4 kate, Kashar Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,728,000 (dy milion e shtatëqind e njëzetë e tetë mijë) lekë, vlera pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë autoriteteve kontraktore përkatëse sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.12.2017
Ankesa: jo