Ndryshimet nga origjinali në përkthim, si u deformua

Neni Ç, pika 3 i Kushtetutës
Origjinali
Institucionet shtetërore të Republikës së Shqipërisë BASHKËPUNOJNË me Komisionin dhe Kolegjin e Apelimit, DUKE VËNË NË DISPOZICION të tyre informacionin e kërkuar, si dhe duke siguruar akses të drejtpërdrejtë në të dhënat. Ata mund të japin mendime ose të bëjnë propozime konkrete, sipas ligjit.

Si është përkthyer në anglisht
Institucionet shtetërore të Republikës së Shqipërisë BASHKËPUNOJNË me Komisionin dhe Kolegjin e Apelimit DHE VËNË NË  DISPOZICION të tyre informacionin e kërkuar, si dhe duke siguruar akses të drejtpërdrejtë në të dhënat. Ata mund të japin mendime ose të bëjnë propozime konkrete, sipas ligjit.
Kushtetuta ka krijuar marrëdhënie vartësie të institucioneve shtetërore ndaj Komisionit të Vettingut (në ushtrimin e detyrave të komisionit) ndërsa teksti i përkthyer krijon përshtypjen sikur Kushtetuta ka vendosur marrëdhënie barazie funksionale mes tyre, duke krijuar përshtypjen tjetër se nuk është shkelje e Kushtetutës që ato të ushtrojnë kompetencat që u jep ligji i Vettingut.

Neni B, pika 3 i Kushtetutës

Origjinali
Vëzhguesi ndërkombëtar ushtron këto detyra:
a. i jep rekomandime Kuvendit lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e anëtarit të Komisionit, gjyqtarit të Kolegjit të Apelimit dhe Komisionerit Publik;

Si është përkthyer në anglisht
Vëzhguesi ndërkombëtar ushtron këto detyra:
a. i jep rekomandime Kuvendit lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e anëtarit të Komisionit, gjyqtarit të Kolegjit të Apelimit dhe Komisionerit Publik, NË PËRPUTHJE ME RREGULLAT E PËRCAKTUAR ME LIGJ.
Shtesa që i është bërë në përkthim kësaj pike të nenit B, i keqinformon sikur Kushtetuta i ka dhënë Kuvendit, të cilat ajo në fakt i ruan për vete dhe nuk ja ka deleguar askujt. Në këtë mënyrë, duket sikur Kuvendi ka të drejtën të krijojë me ligjin e Vettingut rregulla dhe përcaktime shtesë nga ato të Kushtetutës në lidhje me këtë proces.

LIGJI NR. 84/2016
Neni 36, pika 1
Institucionet e rivlerësimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar janë AUTORITETI PËRGJEGJËS PËR KONTROLLIN E FIGURËS. Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar KA TË DREJTË TË CAKTOJË NJË PERSONEL SHTESË, për të kryer kontrollin e figurës për qëllim të këtij ligji. Personat që kryejnë kontrollin e figurës përmbushin standardet e zbatueshme për mbrojtjen e privatësisë dhe të konfidencialitetit në detyrë.
Institucionet e rivlerësimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar janë AUTORITETI PËRGJEGJËS PËR ADMINISTRIMIN E KONTROLLIT E FIGURËS. Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar CAKTON PERSONAL të mjaftueshëm BRENDA DEPARTAMENTIT TË SAJ PËRGJEGJËS PËR RIVLERËSIMIN PËR TË ADMINISTRUAR KONTROLLIN E FIGURËS. Personat që kryejnë kontrollin e figurës përmbushin standardet e zbatueshme për mbrojtjen e privatësisë dhe të konfidencialitetit në detyrë.
Në kundërshtim me Kushtetutën, ligji përcakton se drejtoria (nën varësi të Kryeministrit) është institucion përgjegjës drejtpërdrejt për kontrollin e figurës dhe jo institucion që thjesht administron të dhëna nga palë të treta, të cilat ja vë në dispozicion Komisionit të Vettingut. Por ky lloj tejkalimi antikushtetues kompetencash, është fshehur në përkthimin anglisht ku, ndryshe nga ligji, drejtoria përcaktohet si administrator i të dhënave që përdoren në proces.

Neni 37 i Ligjit të Vettingut
Origjinali
Grupi i punës, gjatë procedurave të kontrollit të figurës, duhet t’u përmbahet kërkesave të përgjithshme si më poshtë:
c) Vlerësimi i përgjithshëm, nëse individi MUND TË VIHET NËN PRESION nga struktura kriminale;

Si është përkthyer në anglisht
Grupi i punës, gjatë procedurave të kontrollit të figurës, duhet t’u përmbahet kërkesave të përgjithshme si më poshtë:
c) Vlerësimi i përgjithshëm, nëse individi ËSHTË NËN PRESION nga struktura kriminale;
Ligji i Vettingut i referohet ekzistencës së potencialit për të qenë nën presion, ndërkohë që Kushtetuta i referohet vetëm rastit faktik të qenies nën presion. Kjo do të thotë se ligji ka kufizuar më shumë se Kushtetuta një të drejtë kushtetuese, çfarë është antikushtetuese. Por ky kapërcim i ligjit fshihet në përkthimin anglisht pasi në përkthim përdoret formulimi kushtetues (është në presion) dhe jo formulimi i vërtetë i ligjit (mund të vihet nën presion).

Neni 54 i Ligjit të Vettingut
Origjinali
4. Nëse arrihet marrëveshja e bashkëpunimit, bashkëpunëtori i drejtësisë duhet të japë informacion të plotë dhe pa asnjë rezervë ose kusht, për të gjitha faktet, ngjarjet dhe rrethanat që shërbejnë SI PROVA VENDIMTARE për zbulimin, hetimin dhe parandalimin e korrupsionit të subjekteve të rivlerësimit. Dëshmia e dhënë me shkrim nga bashkëpunëtori i drejtësisë përpara prokurorit, PËRBËN NJË PROVË THELBËSORE për procesin e rivlerësimit dhe procese të tjera ligjore.

Si është përkthyer në anglisht
4. Nëse arrihet marrëveshja e bashkëpunimit, bashkëpunëtori i drejtësisë duhet të japë informacion të plotë dhe pa asnjë rezervë ose kusht, për të gjitha faktet, ngjarjet dhe rrethanat që shërbejnë SI PROVA zbulimin, hetimin dhe parandalimin e korrupsionit të subjekteve të rivlerësimit. Dëshmia e dhënë me shkrim nga bashkëpunëtori i drejtësisë përpara prokurorit, PËRBËN NJË PROVË TË VLEFSHME për procesin e rivlerësimit dhe procese të tjera ligjore.
Ligji i jep deklaratës para prokurorit të një bashkëpunëtori të drejtësisë vlerën e provës VENDIMTARE, pra superiore në raport me provat e tjera, në procesin e Vettingut, ndërkohë që e njëjta deklaratë në një proces normal të drejtësisë i nënshtrohet gjykimit gjyqësor për të përcaktuar vlerën e saj. Ky kapërcim i ligjit, është fshehur në përkthimin anglisht duke përdorur terma më të zbutur në lidhje me deklaratën e bashkëpunëtorit.