KLSH zbulon një “mal” me dobësi në arsimin profesional

Pasi ka inspektuar performancën në shkollat profesionale të të gjithë vendit, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vërejtur dobësi themelore se si po zhvillohet procesi. KLSH ka vërejtur se mosnjohja, përshtatja dhe analizimi i zhvillimit të veprimtarisë së sistemit të arsimit dhe formimit profesional ndikon negativisht në cilësinë dhe masivitetin e tij dhe të goditjes së reputacionit të krijuar në vite për shkollat apo qendrat. KLSH vëren se mungesa e fondeve po çon në zhvillimin me mangësi të procesit mësimor dhe aq më tepër në realizimin e praktikave mësimore aq të nevojshme për një mësimnxënie cilësore në sistemin e AFP. Arsimi profesional po zhvillohet pa përcaktuar nevojat për mësues e specialistë të kualifikuar e të trajnuar mirë, që garantojnë cilësinë e mësimdhënies e mësimnxënies, në përcaktimin e nevojave për fonde për përmirësimin e kushteve të shkollave dhe kompletimi me reparte e baza prodhuese, shprehet KLSH. Në gjetjet e KLSH vihet re se nuk janë përcaktuar nevojat për pajisje me kabinete të lëndëve teknike. Më gjithë punën e bërë për riorganizimin e sistemit për t’iu përshtatur ndryshimeve shoqërore, ai duhet të jetë; një proces dinamik dhe i vazhdueshëm, me objektiva të përcaktuara, për të përshtatur sa më tepër të jetë e mundur ofertën e arsimit profesional me kërkesat e tregut. Zhvillimi normal i praktikave, sipas drejtimit mësimor, realizohet cilësisht sipas objektivave, vetëm duke përcaktuar drejt dhe saktë sipas llojit, sasisë dhe vlerën e “lëndëve të para” ose më saktë koston që duhet për çdo lloj produkti që do të prodhohet apo shërbim që do të mësohet në këtë praktikë, gjithashtu është e domosdoshme dhe për programim sa më të saktë të fondeve buxhetore që duhen për çdo drejtim e në tërësi, rekomandon KLSH. Moskrijimi i sistemit të gjurmimit të të diplomuarve dhe çertifikuarve nga institucionet e arsimit dhe formimit profesional sjell mungesën dhe pasjen e një informacioni të pamjaftueshëm mbi shkallën e punësimit së nxënësve dhe individëve; nuk vlerësohet se sa i arrirë është niveli dhe përshtatshmëria e njohurive të marra në shkollë apo qendrat e formimit profesional krahasuar me kërkesat e vendit të punës, kohës, përshtatjes me teknologjinë e re etj.; nuk identifikohen drejtimet mësimore apo kurset e reja me perspektivë të mirë punësimi. KLSH ka gjetur se, mosmatja e treguesve dhe objektivave të strategjisë sjell mosnjohjen me realitetin; sa mirë është hartuar strategjia; a ishte me efektivitet shkëputja e arsimit profesional nga sistemi arsimor; etj. Gjithashtu, hartimi i regjistrave kombëtarë do të bënte të mundur evidentimin në tërësi të personave që kanë mbaruar në sistemin e arsimit dhe formimit profesional, lëvizjet demografike të tyre, punësimin e tyre, përsëritjen e kurseve, mund të shmangte abuzimet me përfitimin e diplomave pa i mbaruar studimet apo kurset, etj. KLSH rekomandon që Ministria e Arsimit të krijojë një qasje të re për arsimin dhe formimin profesional, të hartojnë strategji të re për këtë sistem, për një mësimnxënie dhe mësimdhënie në funksion të tregut të punës, të zhvillimeve teknologjike, nevojave rajonale për zanatçinj apo profesionistë të mesëm të mirëkualifikuar.