Qeveria, e paaftë në kujdesin ndaj të moshuarve

Mosha e tretë në Shqipëri është në rritje, por institucionet dhe shoqëria civile nuk po ecin me të njëjtin hap për të rritur kujdesin që kërkon kjo shtresë. Një studim nga Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Popullsisë tregon se në vitin 2011, numri i njerëzve mbi 65 vjeç është rritur më shumë se 4 herë duke shkuar në 318,000. Kjo është një përqindje e lartë e popullsisë. Rritja e mëtejshme e numrit te të moshuarve është projektuar për pesë dekadat e ardhshme, për të arritur në 667,000 në vitin 2060. Studimi tregon se ka një trajtim të papërshtatshëm të të moshuarave në shtëpitë e banimit. Shqipëria nuk ofron trajtim të pranueshëm mjekësor dhe social për të moshuarit. Kërkesat specifike për kujdestarët e duhura për të moshuarit ende nuk marrë në konsideratë. Trajtimet e gabuara edhe abuzimet e të moshuarit në shtëpi pleqsh janë një temë e përsëritur, duke pasur parasysh që qendrat e kujdesit ditor janë të kufizuara në Shqipëri. Përveç kësaj, strehimoret janë të pakta në numër dhe nuk i plotësojnë kërkesat e një numër i madh i të moshuarve, të cilët shpesh janë braktisur ose abuzuar nga të afërmit apo të tjera persona, thotë i njëjti studim. Të moshuarit vuajnë nga më shumë se një sëmundje kronike. Ata thonë se nuk mund të përballojë për të blerë ilaçe dhe janë të detyruar shpesh të marrin vetëm një pjesë të ilaçeve, kryesisht atyre që rimbursohen. Nga ana tjetër, sistemi shëndetësor publik është i papërgatitur për të përballuar nevojat në rritje për shërbimet e moshave të treta. Rreth 27% e të anketuarve të intervistuar deklaruan se, kujdesi shëndetësor për të moshuarit nuk është në dispozicion, kur ata kanë nevojë për të. Arsyet kryesore lidhen me vështirësitë për të mbuluar trajtimin mjekësor, distanca për shërbimet dhe sëmundje e vështira, të cilat e bëjnë të pamundur që të moshuarit të shkojnë tek mjeku. Studimi thotë se, gratë e moshuara që vuajnë më shumë nga aftësitë e kufizuara se sa meshkujt. Kjo ndikohet nga rolet gjinore të cilat bëjnë gratë përgjegjës për shumicën e punëve të shtëpisë, që mund të jenë një faktor për mungesën e aftësive në moshën e tretë. Studimi vë në dukje se ka mungesë të strukturave dhe OJF-ve për të adresuar nevojat e të moshuarve dhe në veçanti ka nevojë për shërbime shëndetësore.