KLSH, shifrat e zhvatjes së parave publike

– Në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore në shumën 100,484,212 mijë lekë ose 733.4 milionë euro;
– Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara me shumën 257.7 milionë euro;
– Në fushën e prokurimeve dëmi në vlerën 19 milionë euro;
– Në fushën e shpenzimeve operative, në shumën e përgjithshme prej 533,423 eurosh;
– Në fushën e urbanistikës 462,204 euro;
– Në fushën e shpërblimeve, në shumën e përgjithshme prej 2,019,861 eurosh;
– Në fushën e sistemit të pagave në shumën 346,810 euro.